BÓNG DISCO

Disco ball

Sản phẩm có sẵn và cho thuê với 5 kích cỡ:

Size XS | 15cm
Size S | 20cm
Size M | 30cm
Size L | 40cm
Size XL | 60cm


Bóng disco cho thuê. Tùy chọn mô-tơ điện đi kèm.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.